Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

O nas
Warunki korzystania

Warunki korzystania

Warunki korzystania ze stron internetowych spółki DRILL B.S., spol. s r.o.

Niniejsze warunki dotyczą wszystkich osób korzystających ze stron internetowych spółki DRILL B.S. spol., s r.o. www.drill.cz, www.dril.cz, www.drill.eu, www.drillbs.cz, www.drillbs.com, www.drillbs.eu, www.drillbs.info, www.drillbs.net, www.drillbs.org, www.drillbs.pl, www.drillgroup.eu, www.drillgroup.cz, www.contracting.cz, www.itbodyshop.cz, www.itbodyshop.eu, www.drill.sk, www.dril.sk, www.drillbs.sk, www.drillbs.ru, www.drillbs.de, www.quicksource.cz, www.quicksource.sk, www.quicksource.info, www.protemp.cz, www.protemp.sk, www.pro-temp.cz, www.pro-temp.sk, www.pro-temp.eu, www.digitalnihr.com, www.digitalnirh.eu, www.digitalnihr.sk ( zwanych dalej „Użytkownikami”).

Administratorem podanych powyżej stron internetowych jest spółka DRILL B.S., spol. s r.o. z siedzibą Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČ (REGON): 274 84 462, DIČ (NIP): CZ27384462, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C/115459 (użytkownik zwana dalej „Administratorem”), która zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U., o prawie autorskim, o prawach związanych z prawem autorskim, i o zmianie niektórych ustaw (dalej zwaną „prawo autorskie”“), jest uprawniona do wykonywania praw majątkowych do tych stron internetowych.

 • Celem stron internetowych jest przede wszystkim informowanie o ofercie produktów i usług administratora.
 • Korzystanie ze stron internetowych jest bezpłatne.
 • Korzystanie z tych stron lub ich części inaczej niż na własną potrzebę, nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
 • Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela nie jest dozwolone ingerowanie w jakikolwiek sposób w treść lub istotę techniczną stron. Prawo do decydowania o zmianie, usuwanie lub dodawanie stron lub jakiejkolwiek ich części, ma wyłącznie administrator.
 • Opublikowanie jakichkolwiek danych lub informacji na stronach, z wyjątkiem niniejszych warunków, nie ma charakteru żadnej czynności prawnej zmierzającej do powstania stosunku prawnego między właścicielem i użytkownikiem, o ile nie będzie w konkretnych przypadkach podane inaczej.
 • Warunki niniejsze może zmieniać lub uzupełniać wyłącznie administrator. Aktualne warunki korzystania ze stron internetowych obowiązują i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Znak ochronny

Spółka DRILL B.S., spol. s r.o. jest wyłącznym właścicielem zarejestrowanego znaku ochronnego kombinowanego DRILL z prawem pierwszeństwa od dnia 19.10.2005, zarejestrowanego dnia 19.4.2006 w Urzędzie własności przemysłowej pod numerem 280612 i znaku ochronnego słownego DRILL z prawem pierwszeństwa od dnia 14.12.2005, zarejestrowanego dnia 24.5.2006 w Urzędzie Własności Przemysłowej pod numerem 281589.

Spółka DRILL B.S., spol. s r.o. jest wyłącznym właścicielem międzynarodowego znaku ochronnego DRILL (graficzny) zarejestrowanego w Międzynarodowym Urzędzie Własności Przemysłowej w Genewie dnia 18.4.2006 pod numerem 902390 i międzynarodowego znaku ochronnego DRILL (słowny) zarejestrowanego w Międzynarodowym Urzędzie Własności Przemysłowej w Genewie dnia 24.5.2006 numerem 902137.

Spółka DRILL B.S., spol. s r.o. zamieszczając przedmiotowe znaki ochronne na niniejszych stronach internetowych w żadnym wypadku nie wyraża zgody na korzystanie z nich przez inną osobę, niż właściciel. Żadna informacja na niniejszych stronach internetowych nie może zatem być interpretowana jako pośrednie, ustawowe lub inne udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek znaku ochronnego podanego niniejszych stronach, bez zgody spółki DRILL B.S., spol. s r.o. W razie takiego użycia bez zgody spółki DRILL B.S., spol. s r.o. będzie ono uważane za naruszenie praw właściciela.

Odrzucenie i ograniczenie odpowiedzialności

 • Dane opublikowane na stronach internetowych opierają się o informacje, których udziela właściciel.
 • Właściciel nie odpowiada za prawidłowość i kompletność informacji na niniejszych stronach internetowych. Właściciel może  zawsze bez uprzedzenia dokonywać zmiany informacji na niniejszych stronach internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem ze stron.
 • Właściciel pozyskuje niektóre informacje publikowane na stronach internetowych z innych źródeł, z podaniem tych źródeł. Właściciel nie odpowiada też za treść stron internetowych innych podmiotów, które można odwiedzić za pośrednictwem jego stron. Właściciel nie odpowiada za reklamę lub inną formę promocji realizowaną przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem jego stron internetowych.
 • Właściciel nie odpowiada za treść informacji, które wymieniają między sobą użytkownicy części stron internetowych (zwłaszcza fora dyskusyjne, grupy dyskusyjne) i zastrzega sobie prawo do usunięcia informacji, którą można uważać za niezgodną z prawem, obraźliwą lub w inny sposób nie do przyjęcia. Właściciel odpowiada za treść informacji zamieszczonych na prośbę użytkownika na stronach internetowych tylko wtedy, kiedy mógł, ze względu na przedmiot swojej działalności, okoliczności i charakter przypadku, wiedzieć, że treść zamieszczanych informacji lub postępowanie użytkownika są niezgodne z prawem, lub dowiedział się w jakikolwiek sposób o niezgodnym z prawem charakterze treści zamieszczanych informacji lub niezgodnym z prawem postępowaniu użytkownika i nie podjął żadnych środków, których można od niego wymagać w celu usunięcia lub uniedostępnienia takich informacji.
 • Właściciel nie jest obowiązany do nadzorowania treści zamieszczanych informacji ani aktywnego wyszukiwania przesłanek i okoliczności wskazujących na niezgodną z prawem treść informacji.