Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

O nas
Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Polityka poszanowania praw człowieka

Preambuła
Polityka poszanowania praw człowieka spółki DRILL wyraża szacunek do wszystkich praw ludzkich.

Polityka praw człowieka opiera się na:

  • Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i międzynarodowych porozumieniach tworzących Kartę Praw Człowieka;
  • Deklaracji o podstawowych zasadach i prawach  pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Cel
Polityka praw człowieka naszej spółki ustala zasady naszych działań i zachowań w zakresie praw człowieka.

Zakres
Polityka ta dotyczy wszystkich pracowników naszej spółki i pracowników spółek- córek.. Przestrzegania tej polityki wymagamy również od naszych poddostawców. Forsujemy ją także u wszystkich naszych podwykonawców i dostawców.

Polityka ta obejmuje aspekty praw człowieka wynikające z innych polityk i wytycznych naszej spółki. W jej wdrażaniu kierujemy się prawem państw, w których działamy i zobowiązujemy się przestrzegać wszelkich przepisów prawnych.

Praca przymusowa lub niedobrowolna
Nie korzystamy z przymusowej lub niedobrowolnej pracy jakiegokolwiek typu (np. prace przymusowe, niedobrowolna praca, praca osób bez wykształcenia lub praca więźniów); praca jest dobrowolna.

Praca dzieci
Nie korzystamy z pracy dzieci. Pojęcie „dziecko” dotyczy jakiejkolwiek zatrudnionej osoby w wieku poniżej 15 lat (lub 14 lat w krajach, gdzie to umożliwia prawo), lub osoby, która nie osiągnęła wieku określonego dla ukończenia obowiązkowej nauki szkolnej, lub osoby, która nie osiągnęła minimalnego wieku dla zatrudnienia zgodnie z prawem kraju, według tego, która z możliwości jest wyższa. Wspieramy korzystanie z dozwolonych przez prawo programów ośrodków szkolnych, które spełniają wszystkie wymagania prawa i rozporządzeń dotyczących takich programów kształcenia.

Wynagrodzenia i świadczenia
Spełniamy wymagania wszystkich właściwych przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy, łącznie z płacą minimalną, pracą w nadgodzinach, stawkach akordowych i innych składników wynagrodzeń, świadczymy świadczenia ustawowe.

Niedyskryminowanie
Żadnej osoby podlegającej rekrutacji lub zatrudnieniu nie dyskryminujemy z powodu rasy, wyznania, wieku, narodowości, pochodzenia społecznego lub etnicznego, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, przynależności politycznej lub  stanu zdrowia.

Szacunek i godne zachowanie
Każdego pracownika traktujemy z szacunkiem i nie stosujemy kar fizycznych, gróźb przemocy lub innych form przemocy fizycznej lub prześladowania.

Wolność stowarzyszania się
Respektujemy ustawowe prawa pracowników do stowarzyszania się lub nieuczestniczenie w organizacjach pracowniczych, łącznie z organizacjami związkowymi. Stwarzamy korzystne warunki dla pracowników i utrzymujemy efektywne programy komunikacji z pracownikami jako środek rozwijania pozytywnych relacji z pracownikami.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
Zapewniamy swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, zgodnie ze wszelkimi właściwymi przepisami prawnymi i rozporządzeniami. Zgodnie z tymi obowiązkami wdrażamy efektywne programy obejmujące ochronę życia, przeprowadzanie  postępowań dochodzeniowych, bezpieczeństwo chemiczne, ergonomię, itd., oraz zapewniamy jednakowy standard w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy we wszystkich pomieszczeniach, które są przeznaczone dla naszych pracowników. Wprowadziliśmy systemy zarządzania w celu spełnienia tych wymagań.

Ochrona środowiska
Prowadzimy swoją działalność w sposób, który chroni środowisko. Spełniamy wymagania wszystkich przepisów prawnych, rozporządzeń i norm dotyczących środowiska,  takich jak m.in.: wymagania dotyczące obchodzenia się z  i utylizacji produktów chemicznych oraz recyklingu, utylizacji ścieków przemysłowych, emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz przestrzegamy warunków wszelkich zezwoleń i raportów dotyczących środowiska. Wprowadziliśmy systemy zarządzania w celu spełnienia tych wymagań.

Przepisy prawne, rozporządzenia i inne wymagania prawne
Stosujemy wszystkie przepisy prawne i rozporządzenia we wszystkich miejscach, gdzie nasz dostawca prowadzi swoją działalność.

Etyka
Zawsze postępujemy zgodnie z najwyższymi zasadami etyki. Przestrzegamy wszelkich przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących łapówkarstwa, korupcji i zabronionych praktyk handlowych. Nie składamy żadnych propozycji, obietnic, nie realizujemy ani nie dokonujemy żadnych płatności, nie dajemy prezentów (czy chodzi o kwoty pieniężne, czy jakiekolwiek cenne przedmioty), bezpośrednio lub pośrednio na korzyść kogokolwiek w celu uzyskania wpływu lub skłonienia kogokolwiek do wpłynięcia na decyzje na korzyść naszej spółki, spółek-córek, ani kogokolwiek innego.

Polityka etyczna i etniczna

Nasza spółka:

  • ściśle przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których sygnatariuszem jest Republika Czeska oraz najwyższych standardów i zasad etycznych. Oprócz tego nasza spółka ma opracowany własny kodeks wartości etycznych, które określają standardy zachowania i postępowania spółki i jej pracowników,
  • nie toleruje żadnej formy korupcji ani łapówkarstwa,
  • konsekwentnie respektuje prawa pracowników,
  • popiera równość szans i równe traktowanie swoich pracowników bez względu na kolor ich skóry, rasę, narodowość, pochodzenie społeczne, ewentualne inwalidztwo, orientację seksualną, poglądy religijne lub polityczne, płeć lub wiek,
  • respektuje godność osobistą, prywatność i osobowość każdej osoby.