Česky
Slovensky
English
Polski
Znajdź nas na:  

Nawigacja

Dla kandydatów
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochronę Państwa danych osobowych uważamy za jeden z naszych priorytetów, ponieważ pomaga ona utworzyć długotrwały związek oparty na wzajemnym zaufaniu. W pełni respektujemy Państwa prawo do ochrony danych osobowych, które Państwo nam powierzają, a naszym obowiązkiem jest informować Państwa o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i jakie są Państwa prawa.

Zakres i cel przetwarzania udostępnionych danych osobowych

Udostępniając swoje dane osobowe w zakresie wypełnionych danych kontaktowych i danych zamieszczonych w życiorysie zawodowym (dalej tylko dane osobowe) udzielają Państwa zgody spółce DRILL B.S. SP. Z O. O. z siedzibą PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03–901 Warszawa, REGON: 022077480 (dalej tylko Administrator albo spółka) na ich przetwarzanie, którego celem jest:

  • Zgromadzenie w personalnej bazie danych i ich udostępnianie innym spółkom z grupy DRILL® (QUICKSOURCE spol. s r. o. i Pro-Temp Plus spol. s r.o.),
  • Zautomatyzowane wyszukiwanie w personalnej bazie danych,
  • Udostępnianie klientom, dla których Administrator albo inna spółka z grupy DRILL® wyszukuje odpowiednich pracowników do obsadzenia konkretnych stanowisk pracy.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie pośredniczenie w zatrudnieniu albo w innym podobnym stosunku cywilnoprawnym dla Państwa osoby.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Do Państwa danych osobowych zgromadzonych w personalnej bazie danych będą mieć dostęp tylko konsultanci spółki grupy DRILL® w ramach wyszukiwania właściwych kandydatów dla naszych klientów.
W chwili, kiedy zidentyfikujemy właściwe stanowisko pracy odpowiadające Państwa profilowi, skontaktujemy się z Państwem i za Państwa wiedzą przekażemy dane osobowe konkretnemu klientowi (potencjalnemu pracodawcy).
Bezpieczeństwo personalnej bazy danych i inne środki techniczne do ochrony danych osobowych są zabezpieczone zgodnie z właściwymi postanowieniami Rozporządzenia WE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Czas, w którym dane osobowe będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, ewentualnie przechowywane w personalnej bazie danych dla potrzeb dalszego pośrednictwa pracy aż do odwołania Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Odwołanie Zgody

Państwa zgoda na przetwarzanie udostępnionych danych jest dobrowolna i można ją w każdej chwili odwołać.
Po odwołaniu Zgody Państwa dane osobowe zostaną skasowane w personalnej bazie danych bez zbędnej zwłoki.
Odwołanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w czasie, na który zgoda była udzielona.

Prawa podmiotu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo, jako podmiot danych osobowych prawo do:

  • Dostępu do danych osobowych i informacji związanych, między innymi o zakresie prowadzonych danych osobowych, o sposobie ich przetwarzania, o ich odbiorcach, itp.
  • Poprawienia danych osobowych - w przypadku aktualizacji udostępnionych danych mają Państwo zawsze możliwość poinformowania nas o tych zmianach i uzupełnieniach,
  • Skasowania danych osobowych – z takimi samymi skutkami, jak odwołanie Zgody, gdzie administrator bez zbędnej zwłoki ma obowiązek skasować dane osobowe 
  • Złożenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych osobowych,
  • Ograniczenia przetwarzania,
  • Przeniesienia danych osobowych – tj. prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora, drugiemu administratorowi.

Mają również Państwo prawo złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone.

Korzystanie z praw

Zgodnie z artykułem 37 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest w ramach grupy DRILL® mianowany pełnomocnik do ochrony danych osobowych, do którego można się zwracać za pośrednictwem adresu e-mailowego poverenec@drillbs.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, a szczególnie z wnioskiem o odwołanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych albo z wnioskami o skorzystanie z powyższych praw.

Agreement_on_the_processing_of_personal_data_PL.pdf